Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne

Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-09-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

zamieszczone nagrania z sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne nie posiadają napisów

część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

nagrania zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

niektóre dokumenty zostały wytworzone w innych instytucjach

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mikołaj Ławrynowicz adres poczty elektronicznej  m.lawrynowicz@dubicze-cerkiewne.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 682 79 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej 65,17-204 Dubicze Cerkiewne

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Wejście do budynku odbywa się po schodach. Do budynku prowadzą 2 wejścia . Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni.

Urząd mieści się w podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynku.  Hole wejściowe przy obu wejściach na parterze umożliwiają swobodne poruszanie się.  W holu zamieszczona jest informacja  o umiejscowieniu poszczególnych stanowisk pracy. Dostęp na pierwszą kondygnacje budynku odbywa się schodami ze spocznikiem na 5 stopniu. Brak jest udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platformy wewnętrznej. Korytarz na piętrze o szer. 1,30m umożliwia się poruszanie się osób jednak nie jest dostosowany ze względu na szerokość do poruszania się na wózku. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Osoby poruszające się z psem asystującym lub psem przewodnikiem mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.

Interesanci mogą kontaktować się z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw za pomocą telefonu, poczty elektronicznej.

Bezpośredni kontakt pracowników Urzędu z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych  jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe po uprzednim kontakcie.

W bezpośrednio przy budynku urzędu nie ma miejsc parkingowych. Najbliższy parking znajduje się ok. 15 m za budynkiem bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2020-10-02

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2020-10-05

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2020-10-02