Odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne informuje:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka świadczy usługi w postaci odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób zmieszany i selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych z terenu gminy Dubicze Cerkiewne.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. odbiera również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul Parkowej. Jest ogólnodostępny i wyposażony w następujące kontenery:

  • kontener KP 7 na odpady selektywnie zbierane (plastik, metal, wielomateriałowe, makulatura)
  • kontener KP 7 na szkło
  • pojemnik plastikowy 120 l (zamykany) na zużyte baterie
  • pojemnik plastikowy 120 l (zamykany) na przeterminowane lekarstwa
  • pojemnik 240 l plastikowy 240l na zużyte żarówki i świetlówki
  • kontener 1,1 m3 – na chemikalia
  • kontener 1,1 m3 – na sprzęt elektroniczny

Pojemnik na przeterminowane leki oraz zużyte baterie znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych i jest ogólnodostępny w godzinach pracy urzędu (8.00-16.00).

Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz tekstylia odbierane są od właścicieli nieruchomości bezpośrednio jeden raz w roku (wystawiony przed posesją).

Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, właściciel nieruchomości miał obowiązek gromadzić w pojemniku na tego typu odpady, który odpowiednio wcześniej należało zamówić w firmie odbierającej odpady komunalne z ternu gminy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych, a także odpadów wystawianych przed posesją dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej jest dostarczany do każdego właściciela przez pracowników Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przy odbiorze odpadów jak również zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne i na tablicy ogłoszeń.

Gmina Dubicze Cerkiewne w 2014 roku uzyskała następujące poziomy:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Dubicze Cerkiewne wyniósł w 2014 roku 0,63% (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Dubicze Cerkiewne wyniósł w 2014 roku 22,15 % (wymagany poziom 14% w 2014 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Dubicze Cerkiewne wyniósł w 2014 roku 25% (wymagany poziom 38% w 2014 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Osiągane wskaźniki są obliczane na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firmy odbierających od właścicieli nieruchomość odpady komunalne. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy o odpadach.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-12-11

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-12-11