Uchwała Nr XXXII/149/10

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2009 roku Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą poniżej:

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 369 016 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 431 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 534 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Traci moc załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2010 rok.

§ 8.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 4 926 441 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: 5 863 889 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 937 448 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

a) dochody bieżące – 3 885 967 zł

b) dochody majatkowe – 1 040 474 zł

a) wydatki bieżące – 4 001 329 zł

b) wydatki majatkowe – 1 862 560 zł

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Kulik

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-01-28

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-01-28

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-01-28