OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98 z późn. zm.) oraz art.51 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03. 2003r. o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

i n f o r m u j e


że dnia 18.06.2010r. na wniosek  Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 39, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

na budowie trzech zbiorników retencyjnych

- 2 szt.  na działce o nr ewid. 100, położonej w obrębie Pasieczniki Małe, gm. Dubicze Cerkiewne.

- 1 szt.  na działce o nr ewid. 409, położonej w obrębie  Werstok, gm. Dubicze Cerkiewne.


W ciągu 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego  zawiadomienia  można w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 9) zapoznać się z zamierzeniami  wnioskodawcy  oraz zgłosić ewentualne wnioski  i zastrzeżenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne i  w pobliżu miejsca lokalizacji w/w inwestycji oraz przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.


WÓJT

Anatol Pawłowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-06-24

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-06-24

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-06-24