O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie  wniosku z dnia 18.01.2011r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 6733.1.2011 złożonego przez  PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, Zakład Sieci Bielsk Podlaski, ul. 11 listopada 11 dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej nN z przyłączeniami na nieruchomościach położonych w miejscowości Witowo, gmina Dubicze Cerkiewne, obejmująca działki ozn. nr geod. 356, 257/5, 257/4 (droga wewnętrzna) oraz 344 (droga powiatowa Nr 1666B) po uzyskaniu wymaganych uzgodnień zostało zakończone.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy Dubicze Cerkiewne i w pobliżu miejsca inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów  i  materiałów  oraz zgłoszonych  żądań.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne,  pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Wójt Gminy

Leon Małaszewski


Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-02-23

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-02-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-02-23