Dubicze Cerkiewne 26.10.2009r.O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego        Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 27 sierpnia 2009r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-21/09 złożonego przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Bielsk Podlaski, dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV, oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego  nN 0,4 kV na działkach o nr geod. 17, 33, 22, 29 i 54/1 w miejscowości Wiluki, gm. Dubicze Cerkiewne po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, zostało zakończone.

     

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi  Wiluki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne..

     

       W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów   i   materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

Wójt Gminy

 

inż. Anatol Pawłowski

Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-11-17

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-11-17

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-11-17