Obwieszczenie z dnia 09.03.2011 r., dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej nN z przyłączeniami na nieruchomościach położonych w miejscowości Witowo, gmina Dubicze Cerkiewne obejmująca działki ozn. nr geod. 356, 257/5, 257/4 (droga wewnętrzna) oraz 344 (droga powiatowa Nr 1666B).

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.51 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

i n f o r m u j e

że w dniu 09.03.2011 została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej nN z przyłączeniami na nieruchomościach położonych w miejscowości Witowo, gmina Dubicze Cerkiewne obejmująca działki ozn. nr geod. 356, 257/5, 257/4 (droga wewnętrzna) oraz 344 (droga powiatowa Nr 1666B).

Niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne i w pobliżu miejsca inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

W związku z powyższym, informuję, że z decyzją dotyczącą powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne,  pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik:

 -  Decyzja  z dnia 09.03.2011r. znak GKBRiOŚ 6733.1.2011   

WÓJT

LEON  MAŁASZEWSKI

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-03-14

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-03-14

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-03-14