GKBRiOŚ 7331-10/10

Dubicze Cerkiewne 01.06.2010r. 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

 

z dnia 01.06.2010r.

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) .


zawiadamia się


że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 108681B w miejscowości Werstok od km 0+010,15 do km 0+772,00, zlokalizowanej w obrębie Werstok, gm. Dubicze Cerkiewne, oznaczone numerami geod. działek 98 i 125.Niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi Werstok oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.


W związku z powyższym, informuję, że z decyzją dotyczącą powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

 

Wójt Gminy

Anatol Pawłowski


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-06-01

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-06-01

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-06-01