Konsultacje

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Dubicze Cerkiewne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który na podstawie art.5a ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z pózn. zm). Gmina przedkłada do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski  można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy  Dubicze Cerkiewne , 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65  pokój nr 15 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej m.lawrynowicz@dubicze-cerkiewne.pl do dnia 20 lutego 2012r.

Formularz zgłaszania uwag oraz Projekt Wieloletniego Programu są do pobrania:

Konsultacje społeczne- druk

Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-02-07

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-02-01