Dubicze Cerkiewne 18.01.2010r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

        Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 11 sierpnia 2009r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-33/09 złożonego przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Bielsk Podlaski, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie lini elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej niskiego napięcia  wraz z przyłączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych,    zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnym 664/91, 664/55, 664/70, 664/76, 664/77, 664/89  w miejscowości Dubicze Cerkiewne, przy ulicy Modrzewiowej i Polnej.

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi  Dubicze Cerkiewne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne..

       W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów   i   materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

 

 

Wójt Gminy

 

Anatol Pawłowski

Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-01-19

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-01-19

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-01-19