GKBRiOŚ 7331-18/10

Dubicze Cerkiewne 26.08.2010r.


       

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 26.08.2010r.

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) .


                    zawiadamia się

że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie trzech zbiorników retencyjnych

- 2 szt.  na działce o nr ewid. 100, położonej w obrębie Pasieczniki Małe, gm. Dubicze Cerkiewne.

- 1 szt.  na działce o nr ewid. 409, położonej w obrębie  Werstok, gm. Dubicze Cerkiewne.


Inwestorem przedsięwzięcia jest  Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 39.

    Niniejsza informacja  w formie obwieszczenia  zostaje podana stronom przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne i w pobliżu miejsc lokalizacji

w/w inwestycji oraz przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Wójta  Gminy Dubicze Cerkiewne w terminie14 dni od dnia jej doręczenia. W myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszej decyzji zostanie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowej decyzji


    W związku z powyższym, informuję, że z decyzją dotyczącą powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne,  pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16  .Wójt Gminy

Anatol Pawłowski


Załącznik:

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.08.2010r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-08-26

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-08-26

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-08-26