OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000r. Nr 98, z późn. zm.) oraz art.51 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne


i n f o r m u j e


że dnia 21.10.2009r. na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków dla miejscowości Grabowiec i części miejscowości Dubicze Cerkiewne   oraz  sieci  wodociągowej   dla części miejscowości Grabowiec, zlokalizowanej w obrębie geod. Grabowiec,  na działkach  o nr ewid. 631/1, 1158, 1160/2, 1165/3, 1165/4, 1165/5, 1165/6, 1166, 1170, 1173, 1178, 1180, 1184, i  w obrębie geod. Dubicze Cerkiewne  na działkach o nr ewid. 443, 444, 447, gm. Dubicze Cerkiewne.

Do dnia 05.11. 2009r. zainteresowani w powyższej sprawie mogą w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Anatol Pawłowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-10-26

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-10-26