Dubicze Cerkiewne 18.01.2010r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

        Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 21.10. 2009r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-36/09 złożonego przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji     inwestycji    celu    publicznego      polegającej    na:     budowie    sieci     kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków dla miejscowości Grabowiec i części miejscowości Dubicze Cerkiewne   oraz  sieci  wodociągowej   dla części miejscowości Grabowiec, zlokalizowanej w obrębie geod. Grabowiec,  na działkach  o nr ewid. 631/1, 1158, 1160/2, 1165/3, 1165/4, 1165/5, 1165/6, 1166, 1170, 1173, 1178, 1180, 1184, i  w obrębie geod. Dubicze Cerkiewne  na działkach o nr ewid. 443, 444, 447, gm. Dubicze Cerkiewne.

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi  Grabowiec i Dubicze Cerkiewne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

      W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

     W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

 

Wójt Gminy

Anatol Pawłowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-01-20

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-01-20

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-01-20