Dubicze Cerkiewne 16.08.2010r.


           


O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 18.06.2010r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-18/10 złożonego przez Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 39,  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie trzech zbiorników retencyjnych ( 2 szt. na działce o nr. ewid. 100, obręb Pasieczniki Małe i 1 szt. na działce o nr ewid. 409, obręb Werstok, gmina Dubicze Cerkiewne   po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, zostało zakończone.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) niniejsza informacja zostaje podana stronom przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne i w pobliżu miejsc lokalizacji w/w inwestycji oraz przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne..


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne,  pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).Wójt Gminy

inż. Anatol Pawłowski

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-08-18

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-08-18

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-08-18