Dubicze Cerkiewne 17.05.2010r. 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

o zakończeniu postępowania dowodowegoInformuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 02.04.2010r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-10/10 złożonego przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie drogi gminnej w miejscowości Werstok od km 0+010,15 do km 0+772,00, zlokalizowanej w obrębie Werstok, gm. Dubicze Cerkiewne, oznaczone numerami geod. działek 98 i 125.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi Werstok i Dubicze Cerkiewne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wójt Gminy

 
 

Anatol Pawłowski


Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-05-18

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-05-18

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-05-18