OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

i n f o r m u j e

że dnia 08.06.2011r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A  Lublin,  ul. Garbarska 21A, PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok ul. Elektryczna 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej średniego SN 15 kV o łącznej długości linii kablowej 1600m i niskiego napięcia nn 0,23/0,4 kV - linia napowietrzna komunalno oświetleniowa o łącznej długości ok. 200m, obejmującą również słupową stację transformatorową 15/0,4 kV w ilości 1kpl na nieruchomości położonej w miejscowości Kraśkowszczyzna,  gmina Dubicze Cerkiewne.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski


WÓJT

LEON  MAŁASZEWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-06-16

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-06-16

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-06-16