Dubicze Cerkiewne 09.12.2009r.  


O B W I E S Z C Z E N I E

 

o zakończeniu postępowania dowodowego        Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 30.09. 2009r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-30/09 złożonego przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji    inwestycji   celu   publicznego,   polegającej   na   budowie sieci kanalizacji  sanitarnej   grawitacyjnej,    tłocznej,   przepompowni   ścieków  oraz   oczyszczalni ścieków dla  miejscowości  Jagodniki,  obręb Jagodniki,   gm. Dubicze  Cerkiewne,  zlokalizowanej  na  działkach   o   nr ewid.   180/2  i  210. gm. Dubicze Cerkiewne po uzyskaniu wymaganych uzgodnień zostało zakończone.


     

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi  Jagodniki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

     

       W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów   i   materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

Wójt Gminy

 


 

inż. Anatol PawłowskiMetryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-12-14

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-12-14