GKBRiOŚ 7331-28/09

Dubicze Cerkiewne 11.01.2010r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 11.01.2010r.

              

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) .zawiadamia się


że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na  budowie:dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej więźby dachowej, przykrytej blachą trapezową na istniejącym stropodachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w miejscowości  Dubicze Cerkiewne,  na działce ozn. nr geod. 354.

Nniniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi  Jagodniki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.Wójt Gminy

inż. Anatol Pawłowski


Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-01-12

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-01-12

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-01-12