Dubicze Cerkiewne 09.12.2009r.  


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

o zakończeniu postępowania dowodowego        Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 25.09. 2009r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7331-28/09 złożonego przez Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji      inwestycji     celu      publicznego,     polegającej     na     budowie     budowie    dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej, więźby dachowej, przykrytej blachą trapezową na istniejącym stropodachu żelbetowym garażu, Ochotniczej  Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych, zlokalizowanym na działce ozn, nr ewid. 354   po uzyskaniu wymaganych uzgodnień

zostało zakończone.


     

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) niniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi Dubicze oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

     

       W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów   i   materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).

Wójt Gminy

 
 


 

inż. Anatol Pawłowski

 
 

 


Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-12-11

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-12-11