Dubicze Cerkiewne 04.02.2010r.

GKBRiOŚ 7331-33/09

             


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 04.02.2010r.

              

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) .

zawiadamia się

że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na  budowie: lini elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej niskiego napięcia  wraz z przyłączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych,    zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnym 664/91, 664/55, 664/70, 664/76, 664/77, 664/89  w miejscowości  Dubicze Cerkiewne, przy ulicy Modrzewiowej i Polnej.


 

    Nniniejsza informacja zostaje w formie obwieszczenia zamieszczona na tablicy ogłoszeń we wsi  Dubicze Cerkiewne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

    W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne,  pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).   
Wójt Gminy

Anatol Pawłowski

Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-02-05

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-02-05

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-02-05