OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000r. Nr 98, z późn. zm.) oraz art.51 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne


i n f o r m u j e

że dnia 30.09.2009r. na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jagodniki, obręb Jagodniki, gm. Dubicze Cerkiewne, zlokalizownej na działkach o nr ewid. 180/2 i 210.

Do dnia 14.10. 2009r. zainteresowani w powyższej sprawie mogą w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. 

WÓJT GMINY

Anatol Pawłowski


Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-10-02

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-10-02

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-10-02