WÓJT GMINY DUBICZE CERKIEWNE

Na podstawie art.13  ustawy z dnia    24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2003r. Nr. 96,poz.873 z poź. zm./

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w

art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w danej dziedzinie.

Wspierane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu

hajnowskiego.

1.Rodzaj zadania.

1) Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz

         odmienności muzyki cerkiewnej. Realizacja zadania powinna odbywać się poprzez współpracę przy organizacji i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w soborze św. Trójcy w Hajnówce.

 

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1500 zł.

 

3.Zasady przyznawania środków publicznych: wsparcie realizacji zadania podmiotowi wyłonionemu w konkursie.

 

4.Termin realizacji zadania: 7 maja 2007r.- 30 czerwca 2007r.

 

5.Termin i miejsce składania ofert: oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. z 2005r. Nr.264.poz.2207/ należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji „ -w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2007r. Godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne, pok.15. Wnioski niekompletne pod względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg  z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

6.Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 30  kwietnia 2007r. w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

1)Zgodności celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy oraz zapisami budżetu gminy na 2007r

2)Spełnianiu formalnych wymogów określonych w ogłoszonym konkursie.

3)Posiadanych zasobach technicznych i kadrowych do realizacji zadania.

4)Kosztów realizacji zadania .

5)Dotychczasowej współpracy z samorządem gminnym przy realizacji zadań publicznych.

6)Zaangażowania w realizacji projektu środków własnych i innych źródeł finansowania.

7)Wykazanej efektywności i skuteczności w realizacji projektów.

8)Realnej możliwości osiągnięcia zakładanego przez projekt efektu.

 

7.Realizacja zadania w 2006r : wsparcie w realizacji tego rodzaju zadania na kwotę 1000zł.

 

8. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja będzie zobowiązany do zawarcia umowy na realizację zadania , a po realizacji złożyć sprawozdanie z wykonania zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonani; tego zadania./ Dz. U. Nr.264, poz.2207. /

 

 

Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

Bliższych informacji oraz wzory formularzy można uzyskać w Urzędzie Gmin; Dubicze Cerkiewne , ul. Główna 65, pokój 15 tel. 682-79 93.

 

 

Anatol Pawłowski

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-06-20

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-06-20

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-06-20