Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

do orzekania w sprawach rodzinnych - 1

 


 


Ogłoszenie

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 czerwca 2007 r.


Z dniem 20 lipca 2007r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin, prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 20 lipca ostatniego roku kadencji.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych oraz innych sądach oraz prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusz Policji i inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokatccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze służby więziennej;

 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Minister Sprawiedliwości określił szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławników – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz. U . Nr 50 , poz. 370/.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zwane dalej “kartą”. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach organów gminy. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem internetu na stronach oznaczonych www.gmina.dubicze-cerkiewne.pl

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie z wymaganiami stosownymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Podstawa:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U Nr 98 poz. 1070, z późniejszym zmianami/;

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławnika oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz. U Nr 50 poz. 370/.


Załącznik:

 • wzór karty

 • lista osób popierających

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-06-20

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-06-20

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-06-20