Zarządzenie Nr 8.2011

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

 Na podstawie art 15 ust.2a i 2b ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r Nr  235 , poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego

kultury i tradycji powołuję komisję w następującym składzie:

 1 .Mikołaj Ławrynowicz- przewodniczący

 2. Jolanta Socha- członek

 3. Mirosława Siemieniuk-Morawska- członek

 4. Bogusława Gawryluk- członek

 2. Zadaniem komisji konkursowej jest rozpatrzenie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe

§ 2

Określam tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Określam wzór arkusza oceny ofert stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego   zarządzenia

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-03-28

Data modyfikacji: 2011-03-28

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-03-28