Zarządzenie Wewnętrzne  Nr 7.2011

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 lutego  2011 roku

w   sprawie:  powołania stałej Komisji Przetargowej  Gminy Dubicze Cerkiewne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

§ 1

P o w o ł u j ę   stałą  Komisję Przetargową Urzędu  Gminy Dubicze Cerkiewne , w następującym składzie osobowym:

1.Mikołaj Ławrynowicz - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji Przetargowej

2.Krystyna Onopryjuk - Referent - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.Eugeniusz Makarewicz - Inspektor -  Członek Komisji

4.Alina Pietruczuk - Referent -  Członek  Komisji

5. Jolanta Socha - Dyrektor GOKSiR -  Członek Komisji

6. Bogusława Gawryluk - Inspektor - Sekretarz Komisji

§ 2

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym Wójta  Gminy      

    Dubicze Cerkiewne powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w

    postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert.

 

2. Zadaniem Komisji Przetargowej jest wykonanie powierzonych czynności związanych z przygotowaniem postępowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Komisja Przetargowa w szczególności przedstawia Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Komisja Przetargowa działa w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych i  regulamin pracy  komisji przetargowej stanowiący  załącznik nr 1 do  niniejszego zarządzenia.

§ 3

    Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zatwierdzając propozycje Komisji Przetargowej.

§ 4

1. Czynności związane z przygotowaniem postępowania w zakresie:

            1) opisu przedmiotu zamówienia  - odpowiednio art. 29-31 ustawy, wg. załączonego wzoru (załącznik nr 4 do regulaminu ) i art. 13 ustawy,

            2) określenia rodzaju zamówienia publicznego (dostawa, usługa czy robota budowlana) i trybu postępowania  – odpowiednio art. 2 pkt 2,8,10 ustawy, wg. załączonego wzoru  (załącznik nr 1  do regulaminu ) i art. 13 ustawy,

            3) ustalenia wartości zamówienia – odpowiednio oraz art. 32-35 ustawy, wg. załączonego wzoru  (załącznik nr 4 do regulaminu  ) i art.13 ustawy,

powierzam pracownikom Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne , realizującym procedury udzielania zamówień publicznych w ramach obowiązków wynikających z zakresu czynności.

§ 5

1. Traci moc obowiązującą  Zarządzenie  Nr 10/04 Wójta  Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia  30 lipca 2004r. roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  powołania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-03-07

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-03-07

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-03-07