Zarządzenie  wewnętrzne Nr 18.2011

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie powołania Urzędnika wyborczego – pełnomocnika do spraw wyborów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm. )oraz art. 181  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję urzędnika wyborczego – pełnomocnika do spraw wyborów Pana

Mikołaja Ławrynowicza  – Sekretarza Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 2.

Zadaniem Urzędnika wyborczego – pełnomocnika do spraw wyborów będzie

ścisła współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia

warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez organy

Gminy Dubicze Cerkiewne  wynikających z przepisów ustawy  z dnia  5 stycznia 2011r.Kodeks Wyborczy ( Dz. U.  Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w tym  podejmowanie w imieniu Wójta działań koordynujacych wobec służb i osób wyznaczonych w Urzędzie Gminy do wykonywania poszczególnych zdań wyborczych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-11-23

Data modyfikacji: 2011-11-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-11-23