Zarządzenia wewnętrzne

2016

>> Zarządzenie Nr 7.2016- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

>> Zarządzenie Nr 6.2016- w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz dla Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz zmiany Zarządzenia nr 6.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

>> Zarządzenie Nr 3.2016- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego infrastruktury MOR Zalew Bachmaty oraz oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Zarządzenie Nr 2.2016- w sprawie powołania komisji konkursowej

>> Zarządzenie Nr 1.2016- w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy kancelaryjno - archiwalnych w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

2015

>> Zarządzenie Nr 18.2015- w sprawie zmiany przyjętych przez Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne  zasad ewidencji księgowej dla projektu: „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013” na podstawie zawartej umowy Nr IPBU.02.01.00-20-634/11-00 .

>> Zarządzenie Nr 17.2015- w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie"

>> Zarządzenie Nr 16.2015- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

>> Zarządzenie Nr 15.2015- w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2015r. - Boże Narodzenie.

>> Zarządzenie Nr 14.2015- w wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne.

>> Zarządzenie Nr 13.2015- w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne przy wykorzystaniu systemu SMARTDOC

>> Zarządzenie Nr 6.2015- w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw wyceny i likwidacji środków trwałych , materiałów i przedmiotów nietrwałych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych

>> Zarządzenie Nr 5.2015- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne.

>> Zarządzenie Nr 4.2015- w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Zarządzenie Nr 3.2015- w sprawie powołania komisji konkursowej.

>> Zarządzenie Nr 2.2015- w sprawie powołania komisji konkursowej.

>> Zarządzenie Nr 1.2015- w sprawie upoważnienia pracownika.

2014

>> Zarządzenie Nr 16.2014- w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych” w ramach działania ‘’Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’ objętego PROW  na lata 2007-2013

>> Zarządzenie Nr 15.2014- w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne zasad ewidencji księgowej dla projektu parasolowego: „Inicjatywy bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013” na podstawie zawartej umowy Nr IPBU.03.02.00-20-816/12-00.

>> Zarządzenie Nr 14.2014- w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa"

>> Zarządzenie Nr 13.2014- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne.

>> Zarządzenie Nr 12.2014- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

>> Zarządzenie Nr 11.2014- w sprawie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

>> Zarządzenie Nr 10.2014- w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOSOWANYCH PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  Z UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: "Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”

>> Zarządzenie Nr 5.2014- w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Gminy Dubicze Cerkiewne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO

>> Zarządzenie Nr 3.2014- w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Zarządzenie Nr 2.2014- w sprawie powołania komisji konkursowej

>> Zarządzenie Nr 1.2014- wprowadzenia zmian w Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

2013

>> Zarządzenie Nr 14.2013- w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych’’ w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’ objętego PROW na lata 2007-2013

>> Zarządzenie Nr 13.2013- w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOSOWANYCH PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  Z UNII EUROPEJSKIEJ

>> Zarządzenie Nr 11.2013- w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne zasad ewidencji księgowej dla projektu: „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013” na podstawie zawartej umowy Nr IPBU.02.01.00-20-634/11-00 .

>> Zarządzenie Nr 10.2013- w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski” w ramach działania ‘’Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW  na lata 2007-2013

>> Zarządzenie Nr 9.2013- w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne i podległych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem szkół

>> Zarządzenie Nr 8.2013- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

>> Zarządzenie Nr 7.2013- w sprawie wprowadzenia  procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy.

>> Zarządzenie Nr 3.2013- w sprawie zasad szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

>> Zarządzenie Nr 2.2013- w sprawie powołania komisji konkursowej

>> Zarządzenie Nr 1.2013- w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nadzwyczajnej na okoliczność pożaru budynku Centrum Kultury w Grabowcu

2012

>> Zarządzenie Nr 8.2012- w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne"

>> Zarządzenie Nr 7.2012- w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Zarządzenie Nr 5.2012

>> Zarządzenie Nr 3.2012 - w sprawie ekwiwalentu pienieżnego za pranie ubrań

 

>> Zarządzenie Nr 1.2012- w sprawie powołania komisji konkursowej

2011

>> Zarządzenie Nr 23.2011-w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia’’ w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

>> Zarządzenie Nr 21.2011- w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOSOWANYCH PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

>> Zarządzenie Nr 19.2011- w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOSOWANYCH PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

>> Zarządzenie Nr 18.2011- w sprawie powołania Urzędnika wyborczego – pełnomocnika do spraw wyborów

>> Zarządzenie Nr 17.2011- w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Gminy Dubicze Cerkiewne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO

>> Zarządzenie Nr 16.2011- w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOSOWANYCH PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

>> Zarządzenie Nr 15.2011- w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOSOWANYCH PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

>> Zarządzenie Nr 8.2011- w sprawie powołania komisji konkursowej

>> Zarządzenie Nr 7.2011- w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej  Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Zarządzenie Nr 2/2011- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

>> Zarządzenie Nr 1/2011- w sprawie: powołania komisji do spraw wyceny i likwidacji środków trwałych, materiałów i przedmiotów nietrwałych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-10-17

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-10-17