WÓJT GMINY  DUBICZE CERKIEWNE

OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

referent d/s płac

(nazwa  stanowiska pracy)


1.    Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie wyższe , preferowane o specjalności– ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość

b)    praktyczna znajomość  zasad techniki biurowej z zastosowaniem  komputera- obsługa programów  Open Office, MS Office,  Outlook Express, Internet Explorer.

c)    znajomość przepisów o samorządzie gminnym  i pracowników samorządowych,  instrukcji kancelaryjnej,  przepisów kpa,

d)    znajomość przepisów  ustaw o finansach publicznych, podatku dochodowym od osób fizycznych, o rachunkowości , o systemie ubezpieczeń społecznych

e)    obywatelstwo polskie

f)    pełna zdolność do czynności prawnych

g)    kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz powinien cieszyć się nieposzlakowana opinią

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    samodzielność i kreatywność

b)    komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów

c)    preferowany będzie kandydat posiadający  doświadczenie w pracy w urzędzie a w szczególności na stanowisku  d/s płac

b)   mile widziana znajomość języków obcych i języka „miejscowego”

h)    dyspozycyjność

d)    prawo jazdy kat. B

e)    wysoka kultura osobista,

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Obsługa komputerowego programu, PLATNIK, LEX

2.    Prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu i  wszystkich jednostek organizacyjnych.

3.    Prowadzenie księgowości syntetycznej organu finansowego jednostki, jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego.

4.    Prowadzenie analityki dochodów budżetowych.

5.    Prowadzenie kont rozrachunkowych.

6.    Rozliczanie  podatku  dochodowego od osób fizycznych.

7.    Przekazywanie akt do archiwum należących do zakresu czynności.

8.    Przygotowywanie poleceń przelewów do opłacania należności.

9.    Udział w pracach  związanych z przygotowaniem projektu budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.

10.    Organizacja inwentaryzacji składników majątkowych oraz jej rozliczanie.

11.    Prowadzenie spraw  związanych z naliczaniem ryczałtów komunikacyjnych na przejazdy  środkami  lokomocji w celach służbowych.

Zadania okresowe:

1)    sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,

2)    przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń wójta,

4.    Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( np. zaświadczenia, certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń związanych z wymaganiami stanowiska pracy)

f) kopie świadectw pracy

g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

h) oświadczenie  kandydata o niekaralności za umyślne  przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

i) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pocztą elektroniczną na adres: gmina@dubicze-cerkiewne.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego ,lub pocztą na adres Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne  z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko  urzędnicze ds. płac w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne „ . Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia  2011 r

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Głównej 65.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 


 

LISTA  KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

referent ds. płac

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:Lp.        Imię i nazwisko            Miejsce zamieszkania

1.        Anna Barbara Androsiuk            Istok           
2.        Joanna Bołtruczuk                      Narew       
3.        Katarzyna Kruczkowska            Dubiny
4.        Tamara Panasiuk                       Grabowiec           


17.01.2011r    
Leon Małaszewski
Wójt Gminy

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY – REFERENT DS.PŁAC
W URZĘDZIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE, 17-204 DUBICZE CERKIEWNE
UL. GŁÓWNA 65

     Informujemy, że w wyniku zakończonej w dniu  3 lutego  2011r procedury  naboru na wolne   stanowisko pracy – referent  ds. płac w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne , została wybrana kandydatura  Pani Tamary Panasiuk zam. Grabowiec

Decyzję o zatrudnieniu ww. kandydata została podjęta biorąc pod uwagę wiedzę i kompetencje oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

    Pani Tamara Panasiuk wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
     Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w ocenie komisji kandydatka wykazała się wysoką kulturą osobistą, swobodnie nawiązuje kontakt z rozmówcą, w sposób czytelny kieruje przemyślane komunikaty, co pozwala przyjąć, iż posiada cechy osobowościowe niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
Kandydatka uzyskała największą ilość punków  na podstawie  kryterium  przyjętych w karcie oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. 

                                   

Wójt Gminy
Leon MałaszewskiMetryka strony

Udostępniający: Bogusława Gawryluk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-12-28

Data modyfikacji: 2011-03-29

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-12-28