Prowadzone rejestry i ewidencje

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) informacje dotyczące prowadzonych rejestrów i ewidencji udostępniane są w następujący sposób:


Rejestr protokołów z Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy, Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, pokój nr 10, tel. (085) 682 79 89 w godzinach pracy Urzędu.
 

Rejestr protokołów posiedzeń Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Informacje są  udostępniane w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, pokój nr 10, tel. (085) 682 79 89 w godzinach pracy Urzędu.


Rejestr uchwał Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 pokój nr 10,  tel. (085) 682 79 89 w godzinach pracy Urzędu.


Rejestr aktów prawa miejscowego

Informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, pokój nr 10  tel. (085) 682 79 89 w godzinach pracy Urzędu.


Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, pokój nr 10, tel. (085) 682 79 89 w godzinach pracy Urzędu.


Rejestr zarządzeń Wójta

Informacje są udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, pokój nr 10 tel. (085) 682 79 89 w godzinach pracy Urzędu.


Rejestr zarządzeń Kierownika

Informacje są udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul.Główna 65 , pokój nr 6 , tel. (085) 682 79 81 w godzinach pracy Urzędu.


Rejestr upoważnień wydanych przez Wójta

Informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 , pokój nr 6 , tel. (085) 682 79 81 w godzinach pracy Urzędu.


Dziennik korespondencji (rejestr wpływów)

Informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 , pokój nr 6 tel. (085) 682 79 81 - Sekretariat, w godzinach pracy Urzędu.


Rejestr skarg i wniosków

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne . Rejestr prowadzony jest na stanowisku pracy- inspektor ds. kadr , oświaty i sekretariatu . Dane rejestrowane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie podlegają udostępnianiu i publikacji.


Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona ręcznie w sposób tradycyjny,

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna . Informacje są udzielane na wniosek osoby  zainteresowanej. Uzyskanie informacji jest możliwe w godzinach pracy Urzędu,
tel. (085) 682 79 96,  pokój Nr 4.

Informacje udzielane są odpłatnie na zasadach ogólnych.


Ewidencja ludności

Ewidencja ludności prowadzona w sposób tradycyjny oraz budowana systemem elektronicznym,

dane osobowe chronione ustawą o ochronie danych osobowych. Udostępnianie - na pisemny wniosek zainteresowanego lub osób mających uzasadniony interes prawny,

Informacje są udostępniane odpłatnie,  na zasadach ogólnych w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, pokój nr 4, tel. ( 085) 682 79 96


Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzony jest w sposób tradycyjny. Informację są udostępniane w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 , pokój nr 6 tel. (085) 682 79 81)Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierający informacje o środowisku – wycinka drzew i krzewów, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, opiniowanie programów.

Ewidencja prowadzona jest na stanowisku do spraw ochrony środowiska, obrony cywilnej, bhp. Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 , pokój nr 9 , tel. (085) 682 79 86.

Informacje są udostępniane nieodpłatnie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-06-09

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-06-09

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-06-09