OGŁOSZENIE

KONKURSIE  PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ W 2011 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU

SPORTU W GMINIE DUBICZE CERKIEWNE

Na podstawie § 4 ust.1 pkt 3  Uchwały Nr IV/20/11Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.  Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne  ogłasza konkurs projektów na realizację w 2011 roku zadania  publicznego  z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Dubicze Cerkiewne  oraz zaprasza do składania ofert.

I. Zakres zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i innych form czynnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

II. Wysokość środków i zasady przyznawania dotacji:

1) Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi 6000, 00 zł.

2) Konkurs adresowany jest do klubów sportowych,

3) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne  będzie przekazanie klubom sportowym w transzach środków finansowych na poczet realizacji zadań przedłożonych we wnioskach.

III. Termin realizacji zadania: w okresie do 15 grudnia 2011 r.

IV. Warunki merytoryczne i finansowe:

1. Dotacja dla klubu sportowego może być przeznaczona w szczególności na:

a) realizację programów szkolenia sportowego,

b) zakup sprzętu sportowego,

c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania z wyłączeniem:

a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

c) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

V. Warunki, termin i miejsce składania wniosków.

1) Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne , pokój nr 6 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września  2011r.

2) Wzór wniosku o przyznanie dotacji  stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia

3) Wniosek należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy konkursu i adresu oferenta.

4) Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów zadania w szczególności zajęć sportowych np. kursy instruktorskie, licencje klubu wykaz zawodników i członków klubu oraz umowy o współpracy, rekomendacje itp.

5) W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy.

6) Konkurs jest jednoetapowy w którym dokonuje się wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na  wybrany projekt oraz powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyznanych kwotach dotacji i dokonuje się ostatecznego uzgodnienia treści projektu.

VI. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków:

1) dochowanie wymagań formalnych,

2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego

3) wysokość środków własnych beneficjenta   przeznaczonych na realizację projektu

4) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji projektu ( kosztorys projektu ) w związku z zakresem rzeczowego zadania,

5) możliwość realizacji zadania przez klub,

6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne

VII. Postanowienia końcowe.

1) Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie poprzez zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne .

2) Z  klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany do dofinansowania zawarta będzie umowa zgodnie ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA PRACY I POLITYKI z  dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.  z 2011r.  Nr  6 poz. 25)

3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż określona we wniosku.


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-06

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-09-06

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-09-06