Projekty uchwał

 

Projekt uchwały nr ... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Projekt uchwaly nr ... w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu 

Projekt uchwaly nr ... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Projekt uchwaly nr ... - w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwaly nr ... -w sprawie planu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały nr ...w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017 – 2020

Projekt uchwały nr ...w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Pojekt uchwały nr ... -  w sprawie przyjęcia „ Programu wspierania rodziny w Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017-2019”

Projekt uchwały nr ... - w sprawie programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2017 roku

Projekt uchwały nr ... - w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... - w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok

Projekt uchwały nr ... - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego  o zmianę nazwy miejscowości Krągłe  na Krugłe.

Projekt uchwały nr ... - w sprawie planu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2016 rok

 

Projekt uchwały nr ... - w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017-2027

Projekt uchwały nr ... - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

Projekt uchwały nr ... - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2017r.

Projekt uchwały nr ... - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2017r.

Projekt uchwały nr ... - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017 – 2020

Projekt uchwały nr ... - w  sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na 2017 rok

Projekt uchwały nr ... - w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2017r

 

Projekt uchwały nr ... - w  sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wspólnych Gminy Dubicze Cerkiewne, Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim , Nadleśnictwa Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego realizowanych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Uchwały Nr 12.96.2016 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Projekt uchwały nr ... -  w wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hajnowskiemu w zakresie przekazania dokumentacji projektowej

 

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i udzieleniu bonifikaty na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i udzieleniu bonifikaty na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2016 roku

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Krągłe, gmina Dubicze Cerkiewne , dotyczących zmiany nazwy miejscowości

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne.

 

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie funduszu sołeckiego

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Tofiłowce na lata 2016 -2023

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2016 roku

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2016r.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne wobec, których nie ma obowiązku zapewnienia  bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Projekt uchwały nr ... -  o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

 

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne  zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na 2016 rok.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

Projekt uchwały nr ... -  zmieniająca Uchwałę Nr 8.55.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Projekt uchwały nr ... -  w zmieniająca Uchwałę Nr 8.54.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Projekt uchwały nr ... -  w zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dubicze Cerkiewne na lata 2016 -2023

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2016

Projekt uchwały nr ... -  w kontynuowania członkostwa Gminy Dubicze Cerkiewne w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

Projekt uchwały nr ... -  o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany uchwały Nr.13.79.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27-02-2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dubicze Cerkiewne nieruchomości stanowiących wchodzących w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkolno– Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

Projekt uchwały nr ... -  w rawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015-2032

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia cennika usług komunalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości stawki

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2015 roku

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zwrotu nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce na budowę i utrzymanie obiektów budowlanych punktu skupu mleka w miejscowości Stary Kornin

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zwrotu nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce na budowę i utrzymanie obiektów budowlanych punktu skupu mleka w miejscowości Tofiłowce

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2015r.

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie diet sołtysów sołectw Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie przekazania nieodpłatnie sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2015

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2015

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej i wyboru składu osobowego tej komisji

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy i wyboru składów osobowych poszczególnych komisji

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... -  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... - w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym

Projekt uchwały nr ... - w sprawie podatku od nieruchomości

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Projekt uchwały nr ... - w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2018

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031

Projekt uchwały nr ... - w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2018

Projekt uchwały nr ... - w sprawie przekazania sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Projekt uchwały nr ... - w sprawie członkowstwa Gminy Dubicze Cerkiewne w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Białowieska

Projekt uchwały nr ... - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr ... - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Projekt uchwały nr ... - w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2014 roku

Projekt uchwały nr ... - w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Projekt uchwały nr ... - w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2013 rok

Projekt uchwały nr ...- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Projekt uchwały nr ...- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dubicze Cerkiewne na 2014r.

Projekt uchwały nr ...- w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Projekt uchwały nr ... w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Projekt uchwały nr ...- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały nr ...- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Projekt uchwały nr ...- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Projekt uchwały nr 29.176.2013-w sprawie wyrażenia woli  przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej  dla Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr 29.175.2013- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących  pomoc de minimis

Projekt uchwały nr 29.174.2013- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2014

Projekt uchwały nr 29.173.2013- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr 29.172.2013- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2014

Projekt uchwały nr 29.171.2013- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031

Projekt uchwały nr 29.170.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Projekt uchwały nr 29.169.2013- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2030

Projekt uchwały nr 28.168.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Projekt uchwały nr 28.167.2013- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2030

Projekt uchwały nr 28.166.2013- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Projekt uchwały nr 27.164.2013- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odwołania darowizny

Projekt uchwały nr 27.163.2013- w sprawie podatku od nieruchomości

Projekt uchwały nr 27.162.2013- w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr 26.161.2013- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 rok

Projekt uchwały nr 26.160.2013- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2030

Projekt uchwały nr 25.159.2013- w sprawie przejecia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarzadzania droga powiatowa

Projekt uchwały nr 25.158.2013- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 rok

Projekt uchwały nr 24.156.2013- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin

Projekt uchwały nr 24.155.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Projekt uchwały nr 24.154.2013- w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

Projekt uchwały nr 23.153.2013- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Werstok

Projekt uchwały nr 23.152.2013- w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Górny Gród

Projekt uchwały nr 23.151.2013- w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Projekt uchwały nr 23.150.2013- w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Dubicze Cerkiewne.

Projekt uchwały nr 23.149.2013- w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Projekt uchwały nr 23.148.2013- w sprawie zbycia w formie darowizny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Werstok gm. Dubicze Cerkiewne.

Projekt uchwały nr 23.147.2013- w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr 23.146.2013- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały nr 23.145.2013- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Projekt uchwały nr 23.144.2013- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2013 – 2023

Projekt uchwały nr 23.143.2013- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dubicze Cerkiewne do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Jagodniki – Dubicze Cerkiewne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -II Etap Bezpieczeństwo- Dostępność -Rozwój"

Projekt uchwały 22.142.2012- w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zapowiadanej likwidacji połączeń kolejowych na trasie Hajnówka - Czeremcha- Siedlce- Czeremcha-Hajnówka i Czeremcha -Białystok-Czeremcha i przywrócenia połączenia kolejowego Czeremcha – Wysokoje ( Republika Białoruś) – Czeremcha.

Projekt uchwały 22.141.2012- w sprawie zbycia w formie darowizny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi Werstok w gminie Dubicze Cerkiewne.

Projekt uchwały 22.140.2012- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 22.139.2012- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

Projekt uchwały 22.138.2012- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2013 roku

Projekt uchwały 22.137.2012- w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały 22.136.2012- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok

Projekt uchwały 22.135.2012- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012 rok

Projekt uchwały 22.134.2012- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Projekt uchwały 22.132.2012- w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

Projekt uchwały 22.131.2012- w sprawie udzielenie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

Projekty uchwał na 21 sesję Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekty uchwał na 20 sesję Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekty uchwał na 19 sesję Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekty uchwał na 18 sesję Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 17.104.2012- w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dubiczach Cerkiewnych do Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały 17.103.2012- w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały 17.102.2012- w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 17.101.2012- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Projekt uchwały 17.100.2012- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Projekt uchwały 16.99.2012- w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 16.98.2012- w sprawie podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Projekt uchwały 16.97.2012- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

Projekt uchwały 16.96.2012- w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty przy miejscu wyznaczonym do kąpieli

Projekt uchwały 16.95.2012- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

Projekt uchwały 16.94.2012- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Projekt uchwały 16.93.2012- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 15.92.2012- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/159/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalania cennika usług Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały 15.91.2012- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

Projekt uchwały 15.90.2012- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 169 /10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Projekt uchwały 15.89.2012- w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 14.87.2012- w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012 roku

Projekt uchwały 14.86.2012- w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 14.85.2012- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011 rok

Projekt uchwały 14.84.2012- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Projekt uchwały 14.83.2012- w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

Projekt uchwały 14.82.2012- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego

Projekt uchwały 13.83.2012- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego

Projekt uchwały 13.82.2012- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2012r

Projekt uchwały 13.81.2012- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów Narew Nowosady Hajnówka Kleszczele na odcinku Hajnówka Jelonka

Projekt uchwały 13.80.2012- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Projekt uchwały 13.79.2012- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 169 /10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Projekt uchwały 13.78.2012- w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 13.77.2012- o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 13.76.2012- w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ”

Projekt uchwały 13.75.2012- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Projekt uchwały 13.74.2012- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2013r

Projekt uchwały 13.73.2011- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Projekt uchwały 13.72.2011- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

Projekt uchwały 12.71.2011- w sprawie zmiany uchwały Nr 11.56.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

Projekt uchwały 12.69.2011- w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2012

Projekt uchwały 12.68.2011- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 12.67.2011- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Projekt uchwały 12.66.2011- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych prowadzonego przez Gminę Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 12.65.2011- w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały 12.64.2011- w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 12.63.2011- w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Projekt uchwały 12.62.2011- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2012

Projekt uchwały 11.58.2011- w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Projekt uchwały 11.57.2011 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały 11.56.2011- w sprawie w sprawie podatku od nieruchomości

Projekt uchwały 11.55.2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Projekt uchwały 11.54.2011 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021

Projekt uchwały 11.53.2011- w sprawie w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 10.52.2011- w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia gminy Dubicze Cerkiewne do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cześć II, administracja samorządowa”

Projekt uchwały 10.51.2011- w sprawie w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 10.50.2011- w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Projekt uchwały 7.34.2011- w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Projekt uchwały 7.32.2011- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego

Projekt uchwały 7.31.2011- w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Hajnówka

Projekt uchwały 7.30.2011- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 6.28.2011- w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

Projekt uchwały 6.27.2011- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały 5.24.11- w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011 - 2016

Projekt uchwały 5.23.11- w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej

Projekt uchwały 5.22.11- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy  2012r

Projekt uchwały 5.21.11- zmieniająca  uchwałę w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin

Projekt uchwały IV/20/11- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.

Projekt uchwały IV/19/11- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2011r.

Projekt uchwały IV/16/11- w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy i wyboru składów osobowych poszczególnych komisji

Projekt uchwały IV/14/11- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

Projekt uchwały III/13/10- w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Projekt uchwały III/12/10- w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koryciski

Projekt uchwały III/11/10- w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2011

Projekt uchwały III/10/10- w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy  Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Projekt uchwały III/9/10- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/178/10  Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

Projekt uchwały III/8/10- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Projekt uchwały XXXVII/173/10- w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków na realizację projektów p.n. Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego"

Projekt uchwały XXXVII/172/10- w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków na realizację projektów p.n. Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego"

Projekt uchwały XXXVII/170/10- w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

Projekt uchwały XXXVII/169/10- w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Projekt uchwały XXXV/166/10- w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kornin

Projekt uchwały XXXV/165/10- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury

Projekt uchwały XXXV/164/10- w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dubicze Cerkiewne lub jej jednostkom podległym.

Projekt uchwały XXXIV/162/10- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Projekt uchwały XXXIV/161/10- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy  Dubicze Cerkiewne.

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: *

Data wytworzenia: 2017-07-14

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data wprowadzenia: 2013-12-11

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-08-02

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2013-12-11