Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał za 2014r.

 

W 2014 roku Rada Gminy Dubicze Cerkiewne odbyła 8 sesji, na których podjęła 34 uchwał. Przepisy prawa miejscowego zawarte były w 14 uchwałach i podlegały opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym uchwały były przekazywane Wojewodzie Podlaskiemu jako organowi sprawującemu nadzór. Natomiast uchwały w zakresie spraw budżetowych- finansowych były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.


 

Jednym z dochodów własnych gminy są wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Realizując uchwałę Nr 27.164.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości w oparciu o uregulowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dokonano wymiaru podatku od nieruchomości jak niżej:

1. Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowano:

a) budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 77 622,61 m2 – na kwotę 57 428,49zł,

b) budynki pozostałe o łącznej powierzchni 7 580,67 m2 – na kwotę 48 811,10 zł,

c) budynki związane z działalnością gospodarczą o łącznej powierzchni 1 572,20 m2 na kwotę 28 515,96 zł,

d) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń o łącznej powierzchni 11,68 m2 – na kwotę 54,66 zł,

e) grunty związane z działalnością gospodarczą o łącznej powierzchni 11 983,20 m2 – na kwotę 9 507 ,22 zł,

f) grunty pozostałe o łącznej powierzchni 89 675 m2 – na kwotę 52 601,69 zł,

g) budowle związane z działalnością gospodarczą o wartości 5 000,00 zł – na kwotę 100,00 zł.

Ogółem wpłynęło:

 • podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę 43 697,54 zł.

 • podatku leśnego od osób prawnych na kwotę 123 050,00 zł.

 • podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 213 030,00 zł

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 195 435,82 zł,

 • podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 216 058,18zł,

 • podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 36 957,00 zł,

 • podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 1 638,00 zł


 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 13 636,08 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyśpieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 164 upomnień po terminie płatności I ,II, III i IV raty na kwotę 16 413,14 zł i 24 tytułów wykonawczych na kwotę 4 379,98 zł. Sołtysi zainkasowali podatek na kwotę 232 638,20 zł, od którego została naliczona i wypłacona prowizja w kwocie 21 646,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwota 1 032,00 zł. Wystawiono 178 upomnień po terminie płatności III i IV raty na kwotę 1 740 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 216,00 zł. Ponadto 7 osobom dokonano umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 564 zł.

Finanse:

Budżet gminy, stanowiący podstawę gospodarki finansowej na 2014r., przyjęty został uchwałą Nr 29.172.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne dnia z 28 grudnia 2013r. w wysokości 8 036 591zł po stronie dochodów i w wysokości 9 286 006 zł po stronie wydatków.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz uchwały zasadniczej w ciągu roku budżetowego Rada Gminy dokonała 6 zmian w budżecie gminy następującymi uchwałami :

 1. Uchwałą Nr 30.181.2014 z dnia 14 luty 2014 r.

 2. Uchwałą Nr 31.183.2014 28 marca 2014 r.

 3. Uchwałą Nr 32.190.2014 27 czerwca 2014 r .

 4. Uchwałą Nr 33.195.2014 z 29 września 2014 r .

 5. Uchwałą 34.197.2014 z dnia 31 październik 2014 r .

 6. Uchwałą 2.8.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

  Po dokonanych zmianach budżet gminy na koniec roku budżetowego stanowił kwotę po stronie dochodów 7 877 385 zł i po stronie wydatków 8 554 992 zł

Rada Gminy upoważniła również Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego. Korzystając z tego upoważnienia Wójt wydał 16 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie gminy.

Ponadto Rada Gminy w 2014 roku podjęła następujące uchwały związane z finansami:

 • 1) Nr 31.182.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2014 rok,

2} Nr 31.184.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze
Cerkiewne na lata 2014-2031,

3) Nr 32.191.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031,

4) Nr 33.194.2014 w sprawie ,zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031,

5) Nr 34.198.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031,

6) Nr 2.7.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014- 2031;

7) Nr 2.9.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015- 2032;

8) Nr 2.10.2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2015.

W dniu 27 czerwca 2014r. Wójt Gminy przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r. oraz informacji o stanie mienia na podstawie którego Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium uchwałą Nr II-00322-41/14 z dnia 23 maja 2014r. Uchwała jest aktem formalnym, nie zawierającym żadnych zadań a jedynie kwitującym działalność finansową za 2013r.

 

 

Ponadto rada gminy VII kadencji podjęła w 2014 roku następujące uchwały:

 1. Nr 30.176.2014 z dnia 14 luty 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,

 2. Nr 30.177.2014 z dnia 14 luty 2014 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,

 3. Nr 30.178.2014 z dnia 14 luty 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 4. Nr 30.179.2014 z dnia 14 luty 2014 r. w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

 5. Nr 30.180.2014 z dnia 14 luty 2014 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok,

 6. Nr 31.185.2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy,

 7. Nr 31.186.2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

 1. Nr 31.187.2014 z dnia 28 marca 2014r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,

 2. Nr 32.188.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne,

 3. Nr 32.189.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie członkowstwa Gminy Dubicze Cerkiewne w Lokalnej Grupie działania- Puszcza Białowieska,

 4. Nr 32.192.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy Dubicze Cerkiewne,

 5. Nr 32.193.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2018,

 6. Nr 33.196.2014 z dnia 29 wrzesień 2014 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2018,

 7. Nr 34.199.2014 z dnia 31 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

 

 1. Nr 1.1.2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

 2. Nr 1.2.2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

 3. Nr 1.3.2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

 4. Nr 1.4.2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy i wyboru składu osobowych poszczególnych komisji,

 5. Nr 1.5.2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej w wyboru składu osobowego tej komisji,

 6. Nr 1.6.2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet i kosztów podróży radnym,

 7. Nr 2.11.2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.

 8. Nr 2.12.2014 z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2015.

 9. Nr 2.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

 10. Nr 2.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wysokości diet i kosztów podróży radnym,

 11. Nr 2.15.2014 z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków i rad sołeckich,

 12. Nr 2.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

 

Wszystkie uchwały Rady Gminy przekazane zostały organom nadzoru: uchwały dotyczące gospodarki finansowej gminy – Regionalnej Izbie Obrachunkowej, natomiast pozostałe uchwały – Wojewodzie Podlaskiemu. Uchwały przekazano również właściwym referatom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Gminy. Ponadto wszystkie uchwały były publikowane na stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.


 

Sporządziła:Mirosława Stocka

 


 

INFORMACJA
Wójta Gminy o realizacji uchwał Rady Gminy w 2013 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-10

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2015-02-20

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2015-02-10