Zarządzenie Nr 7/2011

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 16 lutego 2011 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1536) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2.

1. Ustala się:

1) termin składania ofert do dnia 18 marca 2011 r. do godz.1000,

2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 31 marca 2011 r.

2. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne  w formie zarządzenia.

3. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 3.

Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

      

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-02-16

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-02-28

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-02-16