Zarządzenie Nr 123/10

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia  2 kwietnia 2010r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych   gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U..z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

§ 2

 1.    Ustala się:

1 )termin składania ofert do dnia   30 kwietnia 2010r godz. 10.00 

2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 30 kwietnia 2010r. godz. 14.00

3)rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

2.Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy

§ 3

Przyjmuje   się   treść   ogłoszenia  o   konkursie   która   stanowi   załącznik   do   niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Anatol Pawłowski


 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-21

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-04-21

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-04-21