Obwieszczenia

 ->Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej

 

-> Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

-> Obwieszczenie o zakończeniu postpowania dowodowego o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej na działce oznaczenie nr. Geod. 129/2 obręb Jagodniki

-> Obwieszczenie o wszczęciu postępowania że na wniosek  PGB Inwestycje sp. z o.o, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej  na działce ozn. nr geod. 48/2, obręb Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie o zwróceniu się z prośbą do  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o uzgodnienie (opinię) w sprawie prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 1970 szt. (205,8 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działce ozn. nr geod. 129/2 obręb Jagodniki, gmina Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie 102,48 DJP (łącznie w całym gospodarstwie 156,98 DJP),  budowa zbiornika na gnojowicę o pojemności do 500 m³ i kanalizacji technologicznej,  budowa pięciu silosów paszowych o pojemności każda do 35 m³ związanych technologicznie z chlewnią, budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m³  do oprowadzania nieczystości z pomieszczeń sanitarnych na działce ozn. nr geod. 209/1 obręb Jagodniki,  gmina Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka Odnośnie Chlewni wydania postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku chlewni macior o obsadzie 86 DJP z miejscem do kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym, zlokalizowanego w obrębie wsi Nowoberezowo na działce o nr geod. 342/60 gm. Hajnówka.

-> Obwieszczenie o przedłożeniu raportu oddziaływanie na środowisko i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 1970 szt. (205,8 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działce ozn. nr geod. 129/2 obręb Jagodniki, gmina Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie   informujące o zakończeniu postępowania dowodowego  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegonaprzebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Jagodniki i   wydanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

-> Owieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Jagodniki na terenie gminy Dubicze Cerkiewne (obejmujący również swym zasięgiem obszar wsi Mochnate i Borek, gmina Hajnówka).

->  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną w procesie konwersji fotowoltaicznej wraz z przyłaczem elektroenergetycznym na działkach ozn. nr geod. 651 i 652 obręb Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegona posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną w procesie konwersji fotowoltaicznej wraz z przyłaczem elektroenergetycznym na działkach ozn. nr geod. 651 i 652 obręb Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne oraz wydanie postanowienia  w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

-> Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii elektroenergetycznej napowietrznej NN, linii elektroenergetycznej kablowej NN na nieruchomościach położonych w m. Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne.

->  Wszczęcie postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych o mocy 1,05 MWp wytwarzających energię elektryczną w procesie konwersji fotowoltaicznej wraz z przyłaczem elektroenergetycznym na działkach ozn. nr geod. 651 i 652 obręb Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne.

-> Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 31.07.2013r. decyzji o pozwoleniu na budowę elektrociepłowni na biogaz o mocy 999 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zjazdem z drogi publicznej na działkach ozn. nr geod. 407/1 i 55 połozonych we wsi Stary Komin, gm. Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1666B na odcinku Witowo-Długi Bród o długości ok. 2 490 m na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

-> Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającegonaprzebudowie drogi powiatowej Nr 1666B na odcinku Witowo-Długi Bród o długości ok. 2 490 m, na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1666B na odcinku Witowo- Długi Bród o długości ok. 2 490 m na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie o zakonczeniu postępowania dowodowego  dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnej linii energetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej oraz podziemnej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach ozn. nr geod. 343, 321, 359, 54, 269, 217 we wsi Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie melioracji wodnych szczegółowych - Jagodniki

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych- Jagodniki

-> Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracji szczegółowych - Jagodniki na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie Kanału Koryciska

-> Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administarcyjnego  w sprawie wydania  decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie Kanału Koryciska w km 0+000 ÷ 9+950

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kanału koryciska

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego  z wnioskuzłożonego przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” Sp.zo.o; 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 9 działające w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegonaprzebudowie Kanału Koryciska w km 0+000 ÷ 9+950 oraz wydaniu  postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

-> Obwieszczenie o umorzeniu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu 98 szt kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (szkoła) oraz budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Głównej, Parkowej i Leśnej (drogi powiatowej Nr 1654B, 1675B, 1667B) w miejscowości Dubicze Cerkiewne, gmina Dubicze Cerkiewne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

-> Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą -montaż 97 szt kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (szkoła) oraz budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynieryjskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Hajnówka - Jelonka

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic Głównej, Parkowej i Leśnej w m. Dubicze Cerkiewne wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Hajnówka - Jelonka

-> Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Kanału Koryciska w km 0+000 ÷ 9+950

-> Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Głównej, Parkowej i Leśnej w miejscowości Dubicze Cerkiewne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 13.09.2011r. znak GKBR i OŚ 6220.4.2011 ustalająca uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci wodociągowej tranzytowej łączącej wsie Tofiłowce i Koryciski, gm. Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegonabudowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 0,999 MW w miejscowości Stary Kornin na działce ozn. nr. geod. 407/1, gmina Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej (3500 m) i przepompowni ścieków we wsi Tofiłowce i Dubicze Cerkiewne, realizowanego na działkach oznaczonych nr. geod. 141, 185, 104/2, 104/3, 571/4, 571/5, 571/6, 468/1, 587/1, 571/8, 571/10, 741, 571/2, 742, 774, 854 obręb Tofiłowce oraz nr 327, 429/1, 439/2, 439 obręb Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej (4280m) i przepompowni ścieków w ilości 2 szt. we wsi Koryciski, Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne, realizowanego na działkach oznaczonych nr. geod. 174, obręb Koryciski; nr 321, 277, 274, 269, 217 obręb Stary Kornin oraz nr 587/1, 669, 327, 321 obręb Mochnate, gmina Hajnówka

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegonabudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej (3500 m) i przepompowni ścieków we wsi Tofiłowce i Dubicze Cerkiewne.- postanowienie w załączeniu.

-> Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegonabudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej (4280m) i przepompowni ścieków w ilości 2 szt. we wsi Koryciski, Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne. postanowienie w załączeniu

-> Obwieszczenie obwieszczenie dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków we wsi Koryciski, Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie obwieszczenie zawiadamiajace o wszęciu postepowania i przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w m. Stary Kornin oraz możliwości składania uwag i wniosków

-> Obwieszczenie z dnia 11.02.2011 r., dot. stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu (wraz z jego zakresem) przedsięwzięcia polegającego na  budowie elektrociepłowni na biogaz na wydzielonej części działki ozn. nr geod. 407, obręb Stary Kornin, gmina Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego 11.01.2011

-> Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego 31.08.2010

-> Obwieszczenie Obwieszczenie z dnia 22.04.2010 r., dot. wydania decyzji  ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej nr 108681B w miejscowości Werstok położonej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie Obwieszczenie z dnia 29.03.2010r., dot. wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  przebudowa drogi gminnej nr 108681B w miejscowości Werstok położonej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie Obwieszczenie z dnia 24.03.2010 r., dot. wydania decyzji   ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych na rzece Orlanka, w zakresie odmulenia rzeki i zbiornika oraz remontu skarpy odwodnej na zaporze czołowej zlokalizowanego w miejscowości Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie z dnia 23.02.2010 r., dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 108681B w miejscowości Werstok

-> obwieszczenie dot. wydania decyzji- Obwieszczenie z dnia 22.02.2010 r., dot. wydania decyzji   ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej  nr 1676B  Rutka -Grabowiec o długości 2,423 km   położonej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

-> obwieszczenie dot. wydania decyzji- Obwieszczenie z dnia 22.02.2010 r., dot. wydania decyzji   ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1668B Starzyna – Górny Gród o długości 1,521 km  położonej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne na działce o nr ewid. 320 obręb Starzyna i działce o nr ewid. 43 obręb Górny Gród

-> obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego- Obwieszczenie z dnia 19.02.2010 r., dot. zakończenia postępowania dowodowego oraz braku konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na remoncie zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych na rzece Orlanka, w zakresie odmulenia rzeki i zbiornika oraz remontu skarpy odwodnej na zaporze czołowej zlokalizowanego w miejscowości Dubicze Cerkiewne.

-> obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

-> obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

-> Obwieszczenie z dnia 25.01.2010 r. dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej nr 1668B Starzyna – Górny Gród o długości 1,521 km  położonej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie z dnia 13.01.2010 r. dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej nr 1668B Starzyna – Górny Gród o długości 1,521 km  położonej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

-> Obwieszczenie z dnia 22.01.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

-> Obwieszczenie z dnia 14.12.2009 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

-> Obwieszczenie z dnia 11.12.2009 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

-> Obwieszczenie z dnia 17.12.2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

-> Obwieszczenie z dnia 25.11.2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

-> Obwieszczenie z dnia 05.11.2009 r. dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i  przepompowni ścieków  dla miejscowości Grabowiec i części miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz sieci wodociągowej dla części miejscowości Grabowiec gm. Dubicze Cerkiewne

-> Obwieszczenie z dnia 26.10.2009 r. w sprawie wniosku z dnia 11 sierpnia 2009r.

-> Obwieszczenie z dnia 19.10.2009 r., dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

-> obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i  przepompowni ścieków  dla miejscowości Grabowiec i części miejscowości Dubicze Cerkiewne.

-> obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jagodniki

-> obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napicia we wsi Wiluki

-> obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napicia we wsi Górny Gród

-> obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie z wniosku z dnia 02 września 2008r. zarejestrowane pod nr GKBRiOŚ 7624/3/08 złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

 

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: EUGENIUSZ MAKAREWICZ

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wprowadzenia: 2008-12-10

Data modyfikacji: 2017-04-07

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2008-12-10